Anslagstavlan‎ > ‎

Skolinspektionen

skickad 21 sep. 2012 05:34 av Owe Johansson
Den 18-19 oktober får vi besök av skolinspektionen. Inspektionen förklarar sitt uppdrag enligt följande...

Information till om Skolinspektionens tillsyn

Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är elevernas resultat? Har
eleverna möjlighet att nå de kunskapskrav som finns i kursplanerna, efter sina
förutsättningar? Vad gör skolan för att verksamheten hos er ska fungera bra och för att
den ska bli bättre? Kan föräldrar och elever påverka? Det är några exempel på frågor
som Skolinspektionens tillsyn tar upp.

Vad innebär den regelbundna tillsynen?

Tillsynen ska visa om verksamheten fungerar enligt de nationella läroplanerna med
kursplaner och om skolan följer bestämmelserna i till exempel skollagen. Den tillsynen
ska framför allt bidra till att förbättra kvaliteten i förskolan, fritidshemmen, skolorna och
vuxenutbildningen.

Hur genomförs den regelbundna tillsynen?

Skolinspektionens inspektörer besöker alla grund- och gymnasieskolor i kommunen
samt vuxenutbildningen. Inför besöket har inspektörerna läst igenom material och
bland annat tagit del av elevenkäter/verksamhetsbedömningar och hur kommunen
och skolorna själva värderar sin verksamhet. Omfattningen av tillsynen är beroende
av skolans resultat och övriga förhållanden på skolan. Beroende av vilken typ av
tillsyn Skolinspektionen väljer för er skola bestämmer vi om vi enbart ska tala med
rektorn eller om samtal med andra grupper och även lektionsbesök ska förekomma.
Inspektörerna bestämmer efter samråd med skolledningen vilka som ska bli
intervjuade. När inspektörerna fått en bild av hur undervisningen är upplagd och
fungerar gör de en bedömning av om skolan arbetar enligt vårt nationella regelverk eller
om skolan har brister på vissa punkter.

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig
handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet
innehåller de eventuella brister som finns i skolan och som de som är ansvariga för
skolan måste rätta till.
Comments